Zkoušky u autorizované osoby - Instruktor dětského plavání

Organizátor

Institut vzdělávání Evy Kiedroňové

Sosnová 411, 739 61 Třinec

Česká republika

IČO: 01417339

zástupce autorizované osoby : Mgr.Ľubica Turčanová

 

Kontaktní údaje:

Tel: +420 736 520 431

E-mail: info@institutek.cz

Význam programu

- možnost získání osvědčení o odborné kvalifikaci " Instruktor dětského plavání"

Cíl programu

- prokázat  u praktických, písemných a ústních zkoušek  svou plnou kvalifikaci k získání odbornosti  " Instruktor dětského plavání " 

Komu je program určen

- absolventům rekvalifikačních kurzů - Instruktor plavání kojenců, batolat a dětí předkošlního věku

- absolventům rekvalifikačního kurzů - Instruktor dětského plavání

a další viz. zde

 

Vstupní požadavky

Věk : minimální 21 let

Splněné vzdělání:        úplné středoškoslké vzdělávání - ukončené maturitní zkouškou a dále

 

Související profesní kvalifikace NSK (dle zákona 179/2006 Sb.)

74-011-M Instruktor dětského plavání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

5345N Vyšší odborné vzdělání v oboru specializace ve zdravotnictví (KKOV)
5341M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství (KKOV)
74xxL Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport (KKOV)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

7401R Bakalářský studijní program v oboru tělesná výchova a sport (KKOV)
5345R Bakalářský studijní program v oboru specializace ve zdravotnictví (KKOV)
7531M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika (KKOV)

 

Zdravotní stav:

Zdravotní podmínky

Níže uvedené zdravotní podmínky jsou hodnoceny odborníky a posudkovými lékaři. Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotních podmínek. V tomto případě nejsou zdravotní podmínky v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.).

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Obsah programu

 

Obsahem zkoušky je prokázání získaní kompetencí:

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?kod_sm1=20&id_jp=102684). Uchazeč předloží zdravotní osvědčení od praktického lékaře.

Uchazeč si s sebou přinese ke zkoušce plavky, případně neopren a obuv na bazén.

Kompetence Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk dětí, všechna kritéria:

•Uchazeč sestaví a přinese ke zkoušce rámcové plány pro pohybový program ve vodě v délce trvání 10 lekcí. Plány u zkoušky obhájí.

•Autorizovaná osoba specifikuje minimálně 21 dní před zkouškou: věk dítěte/dětí, plavecké podmínky, velikost skupiny a pokročilost dítěte/dětí („začíná“ nebo „kontinuálně pokračuje“).

•Plán bude obsahovat: hlavní cíl pohybového programu ve vodě pro celý kurz; postupné cíle v oblasti plaveckých dovedností dětí a didaktických dovedností rodičů; stručný obsah jednotlivých lekcí; rozdělené na úvodní, hlavní a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti.

•Výběr kritérií hodnocení je na autorizované osobě.

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria a/ až g/

•Uchazeč sestaví a přinese ke zkoušce rámcový plán lekce pro pohybový program ve vodě v délce trvání 15 nebo 30 minut podle zadání. Podle připraveného plánu odučí lekci.

•Autorizovaná osoba specifikuje minimálně 21 dní před zkouškou: věk dítěte/dětí, plavecké podmínky, velikost skupiny a pokročilost dítěte/dětí („začíná“ nebo „kontinuálně pokračuje“).

•Plán bude obsahovat: hlavní cíl pohybového programu ve vodě pro danou lekci; stručný obsah lekce; rozdělený na úvodní, hlavní a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti.

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria a/

•Uchazeč předvede celou lekci individuálního vedení dítěte a rodiče v prostředí vany.

•Předvede vhodné úchopy, polohování dítěte.

•Prokáže vhodné vedení rodiče v úchopech a polohování dítěte.

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria a/

•Uchazeč předvede celou lekci formou skupinového vedení s rozlišením úvodní, hlavní a závěrečné části v prostředí vhodného bazénu.

•Předvede vhodné úchopy, polohování dítěte.

•Prokáže vedení rodiče v úchopech a polohování dítěte.

•Skupinou rozumíme minimálně 2‒3 děti.

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria d/, e/, f/

•Uchazeč předvede hlavní část lekce formou skupinového vedení v prostředí vhodného bazénu.

•Předvede vhodné úchopy, polohování dítěte, nácvik základních plaveckých dovedností.

•Prokáže vedení rodiče v úchopech, polohování dítěte a nácviku základních plaveckých dovedností.

•Skupinou rozumíme minimálně 3‒5 dětí.

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria c/, g/

•Uchazeč předvede hlavní část lekce formou skupinového vedení v prostředí vhodného bazénu.

•Předvede nácvik základních plaveckých dovedností a základů záběrových pohybů.

•Prokáže vedení rodiče v nácviku základních plaveckých dovedností a základech záběrových pohybů.

•Skupinou rozumíme minimálně 5 dětí.

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria h/, i/, j/

•Podmínky, tj. věková charakteristika dítěte/dětí, plavecká úroveň dítěte/dětí, počet dětí ve skupině, místo výkonu, plavecké pomůcky budou sděleny uchazeči nejméně 60 minut před zkouškou. Písemnou přípravu v rozsahu nejméně 1 str. formátu papíru A4 předloží uchazeč ke kontrole. Pokud v přípravě budou plánovány činnosti ohrožující bezpečnost, nebude uchazeči dovoleno realizovat vedení lekce, kritérium nesplnil.

Kompetence Komunikace s rodiči a jejich didaktické vzdělávání v oblasti plavání, kritérium e/

•Pomůcku a účel využití určí autorizovaná osoba.

Kompetence Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce, kritérium b/

•Autorizovaná osoba vybere 3 prvky ze speciální plavecké průpravy z možných: sebezáchranné vznášení, šlapání vody, plavání pod hladinou na nádech, způsoby zanoření z hladiny včetně fyzikálních a fyziologických poznámek k tématu, pády a skoky do vody.

Počet hodin a rozdělení

- minimálně 10 hodin až 15 hodin

- zkouška může být rozložena do více dnů

- zkouška probíhá na bazénu, v tělocvičně i učebně

Získaný doklad po zdárném ukončení

Po úspěšném  zvládnutí zkoušky získáte

OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE - podle § 19 ZÁKONA Č. 179/2006 Sb.

   " Instrukor dětského plavání"

Místo konání

dle aktuálně vypsaného termínu

1. centrum Baby clubu Kenny, s.r.o., ul. Lesní 337, Třinec, 739 61

2. centrum Baby clubu Kenny, s.r.o. , ul. Platónova 26, Praha  4 - Modřany, 143 00

Termíny konání, cena a slevy

9.6. 2018 -  Praha 4 - Modřany, Platónova 26

* cena zkoušky pro externí účastníky 7000,- Kč /  280,-  Eur

* cena zkoušky pro účastníky rekvalifikačního kurzu Institutu vzdělávání Evy Kiedroňové - 1. termín je zahrnut v ceně kurzovného 

Jak postupovat v případě zájmu

Jak postupovat v případě zájmu o zařazení:

Volat  tel. 736 520 431 a informovat se ohledně volného místa.

nebo napsat email na info@institutek.cz

Ke zkoušce je nutná písemná přihláška- zašleme k vyplnění na email.

Platbu provést dle pokynů a po vyplnění přihlášky ke zkoušce.

Údaje o bankovním účtu:

název bankovního ústavu: Fio banka

č.ú.: 2501191406/2010

měna účtu: CZK

IBAN: CZ 6220100000002501191406

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

pro platbu v eurech, použijte prosím tento účet:

Název bankovního ústavu: Česká spořitelna

Číslo účtu

1913213283

Měna

EUR

IBAN

CZ11 0800 0000 0019 1321 3283

BIC (SWIFT)

GIBACZPX

Co vzít s sebou na

Uchazeč je povinen:

- prokázat svou totožnost  průkazem totožnosti

- předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracpvní činnosi

- doklad prokazující požadované vzdělání

S sebou si uchazeč přinese.

- plavky nebo neopren, plaveckou čepici, plavecké brýle

- hygienické potřeby, ručník

- pohodlné cvičební oblečení

- čísté bílé ponožky

- psací potřeby

 

Další informace

Více informací zde.

Storno podmínky

Souhlas se storno podmínkami vyjadřujete vyplněním závazné přihlášky a zaplacením.

 • V případě odhlášení ze zkoušky  14 a více dní před zahájením zkoušky bude odečteno 1 000,- Kč jako manipulační poplatek a zbývající částka bude vrácena.
 • V případě odhlášení méně než 14 dní před zahájením zkoušky  je částka nevratná.