Tip na vánoční dárek: Darujte Kenny cvičení s dětmi on-line ❤️ ZDE 

Všeobecné obchodní podmínky pro webináře a on-line kurzy:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup webinářů ; vzdělávacích videí autorky Evy Kiedroňové  (dále též i jen jako „digitální obsah“ nebo „webinář“) přes webové rozhraní https://evakiedronova.cz/webinar-nez-se-narodi/   provozované obchodní společnosti Baby club Kenny, s.r.o., se sídlem v Třinci, Sosnová 411, PSČ 739 61, IČO: 268 37 277, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40174, (dále též jen jako „Prodávající“).

2. Nákup webináře probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.evakiedronova.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než webinář koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním webináře (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ nám totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy Baby club Kenny jako Prodávající především dodat vám objednaný webinář a vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu).

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace.

 

II. Důležité pojmy (definice) 

1. Prodávající

Prodávajícím je:  Baby club Kenny, s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Sosnová 411, 739 61 Třinec

Kontaktní telefon: 736 520 400

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@kenny.cz

2. Kupující

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.evakiedronova.cz uzavře s námi, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí webinář. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost), anebo spotřebitel, pak toto musí uvést v objednávkovém formuláři.

3. Spotřebitel

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČ, DIČ budeme mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. Spotřebitelská smlouva

Je-li kupní smlouva, ve které jako kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. Smlouva uzavřena distančním způsobem

Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se prodávající a kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách  https://evakiedronova.cz/webinar-nez-se-narodi/  ) vyplněním potřebných údajů kupujícím nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6.  Rozhodné právní předpisy

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

1. Kupující objednává webinář přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. Popis webináře: Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného webináře včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i ukázkové video a podrobný popis případných bonusů, které jsou k webináři poskytnuty, pokud jsou aktuálně nabízeny. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. Objednání webináře: Pro objednání webináře přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky a platby na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

 

IV.Cena webináře a platba

1. Cena webináře : Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena webináře. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru webináře nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u webináře v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu webinář dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám webinář dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává webinář ve vlastnictví prodávajícího.

4. Způsob platby: Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

      - platební kartou prostřednictví platební brány

      - rychlým bankovním příkazem – proklikem na vaše internetové bankovnictví a s předvyplněnými platebními údaji

5. Kupní cena se hradí v korunách českých, nebo po přepnutí na ikonku SR je platba v Eurech.

6. O přijetí platby vám vystavíme na vyžádání doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

V případě potřeby obdržet fakturu s uvedením firemních údajů, je nutné tyto údaje bezchybně uvést v objednávkovém formuláři.

7.  Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

8.  Webinář není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. Dodací podmínky

1. Způsob dodání webináře : Webinář je spuštěn dle časového odpočtu přes platformu youtube  a je zpřístupněn ke shlédnutí ještě 48 hodin po řádném termínu spuštění. Po té možnost shlédnutí zaniká.

2. Dodací lhůta: Délka dodací lhůty závisí na čase zakoupení webináře . Na webovém rozhraní https://evakiedronova.cz/webinar-nez-se-narodi/ je spuštěný odpočet, kdy aktuálně běží čas do momentu spuštění webináře.  U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude webinář spuštěn dle aktuálního časového odpočtu.

3. Náklady na dopravu: S ohledem na charakter produktu (webinář) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4.  Před spuštěním webináře si prosím zkontrolujte kvalitu internetového připojení, množství volných dat apod.. Také ověřte stav baterie spotřebiče, na kterém budete webinář sledovat, tyto chyby nejsou důvodem k reklamaci webináře.  Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu youtube video,  mp4   Hardware - jakýkoliv, který zvládá sledování videí. (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah (webináře) zasíláme pouze vám, jako kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu youtube video. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro shlédnutí webináře  je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Webinář slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností Evy Kiedroňové, autorky jedinečné metody.  Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultace a přímou účast na vybraném programu.  Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených ve webináři.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy 

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy.

2. Jako kupující můžete od kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

3. Je-li Vám společně s webinářem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak v rámci aktuálně vyhlášené akce.

 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád 

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající odpovídáme za to, že webinář při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví po spuštění webináře, má se za to, že webinář byl vadný již při převzetí.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat odpovídající náhradu, výměnu a nebo od smlouvy odstoupit.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že webinář má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným spuštěním webináře, nebo nedostatečným vybavením přístroje, na kterým webinář spouštíte.

6. Pokud vám nebyl webinář spuštěn v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve způsob připojení, aktualizujte si stránku tlačítkem F5 složky nebo nově načtete webovou adresu. Pokud ani tak webinář nespustíte, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na naši elektronickou adresu info@kennyshop.cz nebo zaslat písemně na naší adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

 

 IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží na období uvedené v prodejní prezentaci zboží po zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Kupující bere na vědomí, že obsah webináře je chráněn autorským právem a nesmí sloužit k dalšími vzdělávání rodičů i odborníků kupujícím či spotřebitelem. Nesmí být využit celý ani jeho části (ukázky) z webináře k obchodním účelům kupujícího ani třetí strany.

  3. Webinář nesmí být uložený na veřejně dostupných serverech sloužící k ukládání digitálních obsahu, filmů apod., a nesmí být dále šířený mezi třetí strany a veřejnost.

 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@kenny.cz nebo info@kennyshop.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od  25.5. 2020